Regulamin

Regulamin stronyinternetowej
catering – eleclerc.pl

1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, oferowanych na stronie www. cateringelclerc.
pl, której właścicielem i administratorem jest Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Toruńskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIV Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000541533, kapitał
zakładowy 100 000 zł, NIP 948-26-02-735, Regon 360741281.

2. Realizacja sprzedaży przez www.catering-eleclerc.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i
zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
Klient składając zamówienie jednocześnie akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku
oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich
poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić na piśmie w
siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsluga@eleclerc.com.pl

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

2. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do
znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków,
innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Radomdis Polska Sp. z o. o.

2. Bez uprzedniej zgody spółki, użytkownik nie może:
– wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej
treści w celach komercyjnych;
– modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych
opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

3. Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
– komputer z dostępem do sieci Internet;
– standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
– posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu,

2. Radomdis Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w
związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu
teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.

3. Radomdis Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od
niego niezależnych.

4. Dane osobowe

Administrator danych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Radomdis Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Radomiu 26-612 , ul. Toruńska 1, NIP 9482602735

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika,
dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności
naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000), jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.
Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania:
1. W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie
następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia
i usług powiązanych:
a. dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres,
b. dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu,
c. w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny
identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii,
d. w przypadku rejestracji – login oraz hasło,
e. w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.
2. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:
a. realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych
(np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),
b. zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania
płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,
c. wysyłania materiałów handlowych/reklamowych – pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej
zgody.

Przekazywanie danych:
1. Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i
współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do
dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług,
3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do
uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale
tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych:
1. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach
informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem
wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki,
rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia
zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną
odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych:
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego
administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do:
a. uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych,
b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące,
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania,
f. usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2. W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez
administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.
Inspektor ochrony danych
1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p.
Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie
wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres
administratora danych.
2. W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na
wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych
1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie
nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.
Informacje końcowe
1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy i
spełnienia warunków zamówienia.

5. Oferta handlowa i informacje o produktach

1. www.catering-eleclerc.pl jest usługą opartą na asortymencie Kuchni smaków E. Leclerc Radom
prowadzonego przez Radomdis Polska Sp. z o.o.
2. Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.catering-elclerc.pl nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2
kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Radomiu, w placówce
handlowej E. Leclerc przy ul. Toruńskiej 1. Innymi słowy umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w
siedzibie składającą ofertę elektroniczną (sprzedającego).
3. Radomdis Polska Sp. z o.o. dokłada starań aby zamieszczone na stronie internetowej www.cateringelclerc.
pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność,
waga, były prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem
faktycznym.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

1. Ceny zestawów oferowanych przez www.catering-elclerc.pl są uwidocznione na stronie przy każdym z
zestawów
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Radomdis Polska Sp. z o.o. w momencie
przekazania Klientowi zamówienia wraz z dowodem sprzedaży.
3. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez
Kupującego ceną sprzedaży.
4. Ceny towarów uwidocznione na stronie internetowej www.catering-elclerc.pl są cenami brutto [z VAT],
wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

7. Składanie i akceptacja zamówienia

1. Zamówienie można składać całą dobę każdego dnia roku wybierając z oferty znajdującej się na
stronie internetowej www.catering-elclerc.pl produkty oferowane do sprzedaży.
2. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka”.
Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Zamów”.

8. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane
telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia
2. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony
przez system automatycznie drogą elektroniczną

9. Możliwość anulowania zamówienia

1. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym dniem
realizacji zamówienia .
2. www.zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w
następujących przypadkach:
– istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta
– zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.catering-eleclerc.pl za
wymagające potwierdzenia
– klient nie przestrzega zasad Regulaminu
3. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na
adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.cateringeleclerc.
pl nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem realizacji zamówienia

10. Sposób i termin odbioru i dostawy zamówienia

1. Dostawa zamówienia może nastąpić poprzez odbiór osobisty przez Zamawiającego w siedzibie
Radomdis Polska Sp. z o. o. , E. Leclerc Radom przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu (odbioru osobistego
może dokonać bądź zamawiający osobiście, lub upoważniona przez niego osoba) w godzinach pracy
sklepu E. Leclerc Radom.
2. Dostawa zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego jest możliwa tylko i wyłącznie pod
warunkiem, że zamówienie będzie opiewało na kwotę min. 500 zł brutto oraz, że miejsce dostawy nie
będzie oddalone od siedziby Radomdis Polska Sp. z o. o. więcej niż 15 km. W takim przypadku, Klient
ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego
osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na
klatkę schodową pod rygorem– w wypadku odmowy pomocy, nie wydania towaru oraz obciążenia
Klienta kosztami dostawy.
3. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia, jednak nie
wcześniej niż 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
4. www.catering-eleclerc.pl zastrzega, że zamówienia nie będą realizowane w następujące dni : (w tych
dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy:
– Nowy Rok
– Święto Trzech Króli
– Wielkanoc
– Poniedziałek Wielkanocny
– Święto Pracy
– Święto Narodowe Trzeciego Maja
– Zielone Świątki
– Boże Ciało
– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
– Wszystkich Świętych
– Narodowe Święto Niepodległości
– Boże Narodzenie ( 25 i 26 grudnia)
– Niedziele wolne od handlu
5. www.catering-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia
sklepu( po wcześniejszej informacji na stronie).
6. www.cztering-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie
zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma
wpływu.

11. Sposoby płatności

1. Klient www.catering-eleclerc.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie
internetowej w procesie akceptacji zamówienia.
2. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
– Gotówką : na terenie sklepu Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom przy ulicy Toruńskiej 1,
26-612 Radom lub u kuriera www.catering-eleclerc.pl
-Kartą płatniczą przez Internet (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)-po
skompletowaniu zakupów i po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” pojawi się opcja płatności kartami
kredytowymi. Po wybraniu w/w opcji i naciśnięciu przycisku „Dalej” przejdą Państwo na stronę

autoryzacji karty operatora rozliczającego płatności kartami w Internecie. Zamówienie może zostać
przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego
płatności kartami w Internecie. www.catering-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak
możliwości autoryzacji transakcji.
– Kartą płatniczą u kuriera www.catering-eleclerc.pl ( w przypadku zamówień na kwotę wyższą niż
500 zł i w odległości max 15 km od siedziby Radomdis Polska Sp. z o. o. .
– Przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu lub klient będzie
skierowany przez operatora do dokonania zautomatyzowanego przelewu.
www.catering-eleclerc.pl zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez
Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na konto
www.catering-eleclerc.pl podany mailowo.
Www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Radomdis
Polska Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Radomdis Polska Sp. z o. o.
Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu
środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki
księgowane. Należy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego
terminu dostawy zamówienia.

12. Reklamacje i odpowiedzialność

www.catering-eleclerc.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz
udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
– pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz
uzasadnienie reklamacji;
– przesłane listem poleconym na adres Administratora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii
przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich
wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

13. Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla
siedziby Administartora.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim
poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

14. Kontakt

1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie
korespondencji:
w formie elektronicznej na adres e-mail obsluga@eleclerc.com.pl
w formie tradycyjnej na adres spółki:

Radomdis Polska Sp. z o. o.
Ul. Toruńska 1
26-612 Radom